[Phong Vũ] Thu ấm | Đang tiến hành

Tên: Noãn thu 暖秋

Tên dịch: Thu ấm

Tác giả: Trần Hảo Khốn 陈好困

Hiện đại, thanh xuân, ngược, HE

Số chương: 45 chương chính văn + 2 chương phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: đang lết theo

Chuyển ngữ: Phong Yên

⚛⚛⚛

Chương 01 🍑 Chương 02 🍑 Chương 03 🍑 Chương 04 🍑 Chương 05

Chương 06 🍑 Chương 07 🍑 Chương 08 🍑 Chương 09 🍑 Chương 10

Chương 11 🍑 Chương 12 🍑 Chương 13 🍑 Chương 14 🍑 Chương 15

Chương 16 🍑 Chương 17 🍑 Chương 18 🍑 Chương 19 🍑 Chương 20

Chương 21 🍑 Chương 22 🍑 Chương 23 🍑 Chương 24 🍑 Chương 25

Chương 26 🍑 Chương 27 🍑 Chương 28 🍑 Chương 29 🍑 Chương 30

Chương 31 🍑 Chương 32 🍑 Chương 33 🍑 Chương 34 🍑 Chương 35

Chương 36 🍑 Chương 37 🍑 Chương 38 🍑 Chương 39 🍑 Chương 40

Chương 41 🍑 Chương 42 🍑 Chương 43 🍑 Chương 44 🍑 Chương 45

Phiên ngoại 01 🍯 02