Posted in Review, Tác phẩm

[Review] Trúc báo bình an


Gió qua ngõ trúc

Review Trúc báo bình an – Hoan Hỉ Công Tử

By Shinn

 1110201095827178

Continue reading “[Review] Trúc báo bình an”